Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 860 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.24 ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2014 г. , съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение №1
Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г.

Обектите, включени в Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2013 г., приет с Решение №423/24.01.2013 г. и допълнен с Решение №665/11.07.2013 г. на Общински съвет – Русе са:
1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
1.1. продажба на 100% от капитала на „Диагностично консултативен център – 2 – Русе” ЕООД (ДКЦ – 2 – Русе ). Общинското търговско дружество „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД е здравно заведение за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и се помещава в сграда на ул. “Рига”№ 35, кв. 675, ж.к. Здравец- Изток АОС №2423/05.01.1999 г. Към 31.12.2012 г. основният капитал на дружеството е 149 хил.лв., а собствения 708 хил.лв.
Съгласно Решение №571/25.04.2005 г. и Решение №850/26.01.2006 г. на Общинския съвет, собствеността на сградата на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД е разделена в съотношение за Община Русе – 41.10% и за „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД – 58.90%.
С Решение №635/20.06.2013 г. Общинският съвет е приел приватизацията на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да се извърши, както следва:
– Увеличаване на капитала на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД, чрез апорт на общинската част от сградата, след което да се продават чрез приватизация 100 % от дяловете в капитала на лечебното заведение.
– Общинска администрация в проекта на решение за апортиране на общинската част в „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД и проекта на договора за приватизация на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да заложи условия , гарантиращи:
o Запазване предназначението на цялата сграда за срок от 15 години
o Запазване договорите на досегашните наематели в общинската част при не по-лоши от сегашните за тях наемни условия от 15 години.
1.2. Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД.
С Решение №174/16.05.2012 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012 г. и открита процедура за приватизация на участието на Община Русе в капитала на „Агропродукт” АД – 560 броя налични акции на обща стойност по номинал 56 000 лв. Възложена е и изготвена приватизационна оценка за „АГРОПРОДУКТ” АД и информационен меморандум.
С Решение №293/20.09.2012 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на 560 бр. поименни налични акции, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД- Русе, собственост на Община Русе, описани във временно удостоверение №1/14.06.2002 г. с начална тръжна цена 57 500 лева, но за обявените две дати на търга няма закупена тръжна документация, въпреки заявения инвеститорски интерес.
През 2013 г. няма заявен инвеститорски интерес и не е обявяван публичен търг.
2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1. Магазин за хляб и хлебни изделия „Русия”, ул. „Шести септември” № 90.
С Решение №385/13.12.2012 г., на ОбС-Русе е взето решение да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на Магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, ул. „Шести септември” №90, АОС №6730/27.07.2012 г. с начална тръжна цена – 90 959 лв. Има проведен търг с явно наддаване на 13.02.2013 г. За спечелил публичния търг е определен „Мото универсал” ЕООД, ул. Шести септември №90, гр. Русе с предложена начална тръжна цена – 90 959 /деветдесет хиляди деветстотин петдесет и девет/ лева и е сключен приватизационен договор.
2.2. Магазин „Твърдина”, гр. Русе, ул. „Доростол” № 51.
Магазин „Твърдина”, гр. Русе, ул. „Доростол” № 51, АОС 6862/11.01.2013 г., идентификатор 63427.63427.1.91.4.41 – Част от партера на бл. „Твърдина”– магазин за продажба на хляб със застроена площ 151.85 кв.м. Данъчна оценка към 11.01.2013 г.-60026,10 лв. С Решение №534/25.04.2013 г., на ОбС – Русе е взето решение да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на магазин „Твърдина”, гр. Русе, ул. „Доростол” № 51, с начална тръжна цена – 82 000 лв. За определените дати на търга – 28.06.213 г. и 23.07.2013 г. е закупена е 1 бр. тръжна документация, но няма проведен търг.
С Решение №821/12.12.2013 г. на Общински съвет-Русе е определена продажба на магазина с начална тръжна цена – 73 000 лева.
2.3. Магазин 117 „Панайот Хитов” 48-А.
Магазин 117 „Панайот Хитов” 48-А – разположен на първи етаж на Ж.Б.”Вл. Заимов” с площ 95,90 кв.м. заедно с 2,916 % идеални части от общите части на сградата, разположен на първи /партерен/ етаж на пететажен блок, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2131.3.9, АОС №6942 от 01.04.2013 г. В Община Русе са постъпили две заявления за закупуване на магазина. С Решение №533/25.04.2013 г., на ОбС – Русе е взето решение да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на магазин 117 „Панайот Хитов” 48-А. Има проведен търг с явно наддаване на 01.07.2013 г. За спечелил публичния търг е определен „Дъга – Русе” ЕООД с предложена начална тръжна цена – 124 000 /сто двадесет и четири хиляди/ лева и е сключен приватизационен договор.
2.4. Поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5).
Поземленият имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев 4, АОС №6691/21.06.2012 г. е с площ 1399 кв.м., заедно с изградената в него масивна едноетажна сграда със застроена площ 289 кв.м., със сутерен с парен котел и частичен втори етаж, в който е обособено помещение за разширителен съд. Данъчната оценка на имота към 21.06.2012 г. е земя 23 308,50 лв, сграда – 151 861,00 лв, общо-175 165,50 лв.
С Решение №666/11.07.2013 г. на ОбС- Русе е взето решение да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) при начална тръжна цена 200 000 лева. За определените дати на търга – 30.09.2013 г. и 23.10.2013 г. няма закупена тръжна документация.
2.5. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе.
Застроеният поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №6125/10.11.2009 г. е с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м.
След проявен инвеститорски интерес ОбС-Русе е взел Решение №596/22.05.2013 г. да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроения поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе при начална тръжна цена 988 520 лева. За определените дати на търга – 08.07.2013 г. и 06.08.2013 г. няма закупена тръжна документация.
2.6. Поземлен общински имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10,
Поземлен общински имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10,ж.к. „Здравец-изток”, гр. Русе ПИ с идент. 63427.7.553 с площ от 351.00 кв.м със застроена в него сграда с идент .№63427.7.553.2 с площ от 181.00, идентифициран като обект частна общинска собственост с АОС №6970/30.05.2013 г.
С Решение 665/11.07.2013г. на ОбС- Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. с имот частна общинска собственост с АОС №6970/30.05.2013 г. и е открита процедура за приватизация.
С Решение №702/19.09.2013 г. на ОбС-Русе е взето решение да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10, ж.к. „Здравец-изток”, гр. Русе при начална тръжна цена 72 000 лева. За определената дата на търга на 08.11.2013 г. са закупени тръжни документации – 2 бр. Внесен депозит само от един кандидат. Допуснати до участие в търга 1 кандидат. За спечелил публичния търг е определен Венцислав Йорданов Маринов с предложена начална тръжна цена – 72 000 лв. и е сключен приватизационен договор.

Приложение №2

Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014 г.

I. Приоритетни цели
Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.
Постъпленията от приватизацията може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и подзаконовите нормативни актове, както и Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС Русе, при спазване принципите на:
– осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
– равнопоставеност на всички участници;
– осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.

II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2014 г.
Годишният план за приватизация в Община Русе обхваща приватизацията на дялове – собственост на общината от търговски дружества и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както следва:
3. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
3.1. Продажба на 100% от капитала на „Диагностично консултативен център – 2 – Русе” ЕООД (ДКЦ – 2 – Русе ).
Общинското търговско дружество „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД е здравно заведение за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и се помещава в сграда на ул. “Рига”№ 35, кв. 675, ж.к. Здравец- Изток АОС №2423/05.01.1999 г. Към 31.12.2012 г. основният капитал на дружеството е 149 хил.лв., а собствения 708 хил.лв.
Съгласно Решение №571/25.04.2005 г. и Решение №850/26.01.2006 г. на Общинския съвет, собствеността на сградата на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД е разделена в съотношение за Община Русе – 41.10% и за „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД – 58.90%.
През 2014 г. предстои изпълнение на Решение №635/20.06.2013 г. на Общинския съвет за приватизацията на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД.
Данъчна оценка на имота, съгласно АОС №7101/15.11.2013 г. – земя – 107 249,70 лева, сграда (41.10%) – 1 875 710,20 лева.
Очакваните приходи от приватизация на 100% от капитала на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД след изготвена оценка от лицензиран оценител са не по-малко от 4 600 000 лева.
3.2. Продажба на 560 бр. налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 57 500 лева.
2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1. Магазин „Твърдина”, гр. Русе, ул. „Доростол” № 51, АОС6862/11.01.2013 г., идентификатор 63427.63427.1.91.4.41 – част от партера на бл. „Твърдина”– магазин за продажба на хляб със застроена площ 151.85 кв.м.
Общински съвет Русе е взел решение да се извърши продажба на магазина (Решение №821/12.12.2013 г.) и след неговото обнародване в “Държавен вестник” ще бъдат обявени датите на провеждане на търга.
Очакваните приходи са в размера на обявената начална тръжна цена – 73 000 лева.
2.2. Поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев 4, АОС №6691/21.06.2012. Поземленият имот е с площ 1399 кв.м., заедно с изградената в него масивна едноетажна сграда със застроена площ 289 кв.м., със сутерен с парен котел и частичен втори етаж в който е обособено помещение за разширителен съд.
През 2013 г обектът е предлаган за продажба, но няма закупена тръжна документация.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 200 000 лв.
2.3. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №6125/10.11.2009 г. с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител – месец февруари 2011 г. (988 520 лв.).
През 2013 г обектът е предлаган за продажба, но няма закупена тръжна документация за обявените две дати за търг.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 990 000 лв.
2.4. Нежилищен имот, АОС №3944/28.10.2002г., представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв.м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на село Тетово, одобрен със Заповед №638/1965г. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв.м. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11 от 15.04.1978г и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна със сутерен /бивша поликлиника/ със застроена площ 500 кв.м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди.Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория е третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.
За част от първия етаж са сключени договори за наем и са разположени кабинети на общо практикуващи лекари и стоматологични кабинети. Договорите за наем са със срок до 2015 г.
Имотът има базисна цена съставена съобразно глава VII от ППЗДС от 69 123 лв.
Очакваните приходи от продажба на имота, след изготвена оценка от лицензиран оценител, са в размера на 69 000 лв.
2.5. Недвижим имот, АОС №4737/12.12.2006 г., представляващ едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна” със застроена площ по нотариален акт от 347 кв.м, а по скица 339 кв.м, намираща се в град Русе, кв. ДЗС в стопанския двор на експерименталната база. Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри е с площ 1937 кв.м. Сградата е строена 1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба.
Данъчна оценка на земята – 38 827,20 лв. Данъчна оценка на имота – 52 082,10 лв.
Очакваните приходи са в размера на 91 000 лв.
2.6. Застроен поземлен имот, АОС №6907/25.02.2013г. с идентификатор 63427.2.5670 с площ от 1688 кв.м. и по скица №12056/15.11.2012г. 1688 кв.м, намираща се в град Русе, ул. „Пристанищна” №13, заедно със застроените в него сгради: 1) Сграда с идентификатор 63427.2.5670.1, с застроена площ от 156 кв.м., на един етаж с промишлено предназначение, построена 1974г., с носеща конструкция – метална масивна монолитна. 2) Сграда с идентификатор 63427.2.5670.2 с застроена площ от 164 кв.м. на един етаж с промишлено предназначение построена 1974г., масивна с тухлени носещи стени. 3) Сграда с идентификатор 63427.2.5670.8 с застроена площ от 39 кв.м. на един етаж с промишлено предназначение масивна с тухлени стени и стоманобетонова плоча за покривна конструкция, сградата е построена през 1974 г. Имотът съгласно регулационен план представлява Урегулиран поземлен имот № ІІ-2899 в квартал 890.
Данъчна оценка на имота – 118 393,70 лв.
Очакваните приходи са в размера на 120 000 лв.

Годишният план за работа по приватизация може по всяко време да бъде попълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.
Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2014 г. действа до приемането на плана за следващата година.
Съгласно чл. 6, ал. 3 ЗПСК, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.
За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти общинска собственост, се внася отделно предложение след становище на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)