Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 861 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-27-16/04.02.2022г. от Свилен Руменов Максимов – управител на „Нетсолар“ ЕООД, чрез упълномощен представител Андрей Желязков Желязков, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание и дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 80460.285.469, местност „Баламата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Червена вода, Община Русе, като се изпълнят изискванията за зона „Предимно производствена“ (Пп) и чл. 108, ал. ал. 2 от ЗУТ, при условията на чл. 50 от   Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

ПУП-ПЗ да отговаря на изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. ПУП – ПЗ да се съгласува  със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)