Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 861 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира Камен Иванов Каменаров за Управител на „Паркстрой” ЕООД, считано от 01.01.2014 г., до провеждане на конкурс.
2. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания Управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)