Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 861 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе
Поправя очевидна фактическа грешка допусната в Решение № 816, прието с Протокол № 32/22.03.2018г. от Общински съвет – Русе, като навсякъде в решението вместо текста „… ПИ 63427.15.841…“ да се чете „…ПИ 63427.5.841…“.
Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 816, прието с Протокол № 32/22.03.2018г. от Общински съвет – Русе.
Решението подлежи на оспорване съобразно чл. 62, ал. 2 от АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)