Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 862 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.19, ал. 1, т. 4, б.„а” и „б”, чл.198ж и чл.198б, т.2 от Закона за водите, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие изградената канализационна и водопроводна мрежа в Индустриален парк – „Русе”, с административен адрес: гр. Русе, местност „Слатина”, на стойност 3 938 019,24 лв., да бъде предоставена за управление на Асоциацията по В и К – Русе, за възлагане на дейности по стопанисването, поддържането и експлоатацията на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе при спазване изискванията на чл. 198в, ал. 4, т.1 и 2 от ЗВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)