Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 862 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-15 от 29.03.2018 г., от Милко Димитров Господинов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с номер 079001 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ 02796, община Русе, находящ се в местност „Ясаците“. Предвидено е с ПУП – ПЗ да се определи жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) – до 10,00 м. при спазване нормите на чл. 19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Със заданието за проектиране на ПУП, съставено от възложителя, се предвижда ново застрояване с ограничителни линии, като се обособяват 15 петна за еднофамилни жилищни сгради и едно за обслужващ трафопост с обща максимална застроителна площ 7 101,00 кв.м. Останалата площ ще се предвиди за комуникации, озеленяване и достъп до проектните имоти.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за имот с номер 079001 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ 02796, община Русе, находящ се в местност „Ясаците“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)