Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 862

РЕШЕНИЕ № 862
Прието с Протокол № 42/10.02.2006 г.
 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 от Закона за Общинските бюджети,  Общинският съвет реши:

            ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2005 г.,както следва:

         І. Приема УТОЧНЕНИЯ  ГОДИШЕН ПЛАН на бюджета  за 2005 год. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

            1. По прихода –    56 163 659 лв.                                                      

                 /разпределени по параграфи, съгласно Приложения №№ 1 и 2/

         2. По разхода  –    56 163 659 лв.

                /разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения   №№ 3 и 4/

         ІІ. Приема ОТЧЕТА за изпълнение на бюджета за 2005 г., както следва:      

            1. По прихода –    56 555 456 лв.

                 /разпределени по параграфи, съгласно Приложения №№  1 и 2/

         2. По разхода  –    52 345 227 лв.

                /разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения   №№ 3 и 4/

         ІІІ. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2005 година. /съгласно Приложение №  5/

         ІV. Приема отчета на общинските предприятия за 2005 година / съгласно Приложения №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15/

            V. Приема отчета на инвестиционната програма за 2005 година /съгласно Приложения №№ 12, 13, 14/

            VІ. Утвърждава извършените разходи за командировки на кмета на общината през 2005 г. в размер на 256 лева.

            VІІ. Утвърждава извършените представителни  разходи през 2005 г. в размер на 49 740 лева.

           VІІІ. Приема отчета за общинския дълг към 31.12.2005 г., съгласно Приложение № 15.

 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                         /Искрен Веселинов/