Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 862

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ и чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС – Русе:
І. В чл.42, т.15 се правят следните изменения:
1. т.15 става съответно т.15.1;
2. Приема нова т.15.2 със следния текст: „за оценка на подобренията в имотите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в размер на 80 лева.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)