Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 863 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Русе реши:

Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, като:

§ 1. В глава  7, чл. 19, ал. 1,т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

точка 2 се изменя така:

2. Движението на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона и специализирана строителна техника в зона Център, с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината.

        § 2. Настоящата наредба влиза в сила, считано от датата на публикуването й в интернет страницата на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)