Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 863 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на част от недвижим имот-частна общинска собственост, а именно част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.3.3, представляваща стаи №№ 304, 310, 311, 312, 313 и 314 с обща площ 145,10 кв.м., намиращи се на ІІІ-тия етаж в административната сграда по ул. „Ген. Скобелев” № 45, предмет на АОС № 6643/16.02.2012 г., на Агенцията по заетостта за нуждите на Дирекция „Регионална служба по заетостта”- Русе, за срок от 3 /три/ години.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)