Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 863 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-17 от 16.04.2018 г., от Румен Лилянов Стоянов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.153.1970 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караач“, като се определя смесена обществено обслужваща и складова зона (Сос), каквито са и предвижданията на изменението на Общия градоустройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имота. С ПЗ се предвижда с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имота и с височина до 10,00 м. В имота има селскостопанска сграда, с площ 21,00 кв.м., която се запазва като елемент на плана за застрояване.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.153.1970 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караач“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)