Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 863

РЕШЕНИЕ № 863
Прието с Протокол № 42/10.02.2006 г.
 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 от Закона за Общинските бюджети, Общинският съвет реши:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2006 г., както следва:

         І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума –              58 517 304 лв.

          /разпределени по параграфи съгласно приложения № 1, 1а, 19 и 20/

–         в това число:

1. Приходи с държавен характер за финансиране

 на държавни дейности : –                                       29 076 715 лв.

в това число:

         – Преотстъпен данък по ЗОДФЛ –                          22 269 580 лв.

               – Обща допълваща субсидия                                 6 791 295 лв.          

            – Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности                                                                      15 840 лв.

         2.Приходи с общински характер –                         29 440 589 лв.               
  в това число:

                – Имуществени данъци и неданъчни приходи 23 512 500 лв.

 В т.ч.- собствени приходи за делегирани разходи –  507 043 лв.

               –  Целева субсидия за капиталови разходи             699 460 лв.

                   за финансиране на общински дейности 

               –  Целева компенсация за пътен данък                1 360 500 лв.

                – Трансфери –                                                       –  120 000 лв.

                   в т.ч.- О Ф Д                      – 60 000лв.;

                            Драматичен театър  – 40 000 лв.

                            Куклен театър          – 20 000 лв.
    – Преходен остатък –                                             4 210 229 лв.

       в т.ч.-собствени приходи на второстепенни

                  разпоредители с делегирани бюджети –  111 862 лв.

                – Такса битови отпадъци                        – 1 715 859 лв.

                – Текуща издръжка                                  – 2 382 508 лв.

                – Заеми за погасяване – ПУДООС                      – 180 000 лв.

                – Друго финансиране                                          –    42 100 лв.

                 в т.ч. –  задължения по финансов лизинг           –  89 000 лв.                                                                 

              –  собствени приходи за делегирани разходи

                 продажба на общински ценни книжа

                  МГ “Б.Тонка”                                      +  46 900 лв.
ІІ.  ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума –                  58 517 304 лв.

/разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно приложения  №№  2, 2а, 3,3 а, 4, 19 и 20 /

  В т.ч.:

         1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ                                             52 848 544 лв.   

              –  Разходи за дейности с държавен характер          29 060 875 лв.

                  В т.ч. Резерв по чл.10 ал.2 от ЗДБРБ за 2006 г.       475 390 лв.

                  ( 7 % от общата допълваща субсидия )

              –  Разходи за дейности с общински характер          23 787 669 лв.

      в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени

       разходи  –                                                                      100 000 лв.

[–NEU–]

 2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ  с бюджетни средства 5 668 760 лв.

             в това число :

              – Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ          715 300 лв.

                В т.ч.- за ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ –                          15 840 лв.

                § 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти

                 Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

                 Обект “Газификация библиотека “Л.Каравелов”-       15 840 лв.

                          – за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ                              – 699 460 лв.  

                 § 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти

                  Функция “Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда”

                  Обект: “Изграждане осветление главен път І-5 от МЕТРО до

                                 КПП  изход София –                                       350 000 лв.

                  Обект: “ Изграждане осветление главен път І-2 / бул.Хр.Ботев/

                                от бул.”Луи Айер” до КПП изход Варна –   200 000 лв.

                  Обект: “Монтаж нови автобусни спирки” –                 29 460 лв.

                  Обект “Проектиране изграждане осветление главен път І-5 от

                              пътен възел “Охлюва” до КПП изход София – 10 000 лв.

                   Функция “Икономически дейности и услуги”

                    § 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти

                    Обект: “Строителство улица в ЖК “Мальовица”   –  70 000 лв.

                    Обект: “Подмяна прелезна настилка на ЖП прелез

                                  на км.9 + 470 “                                              –  30 000 лв.

                    Обект “ Проектиране улица в ЖК “Мальовица”    –  10 000 лв.

              – Капиталови разходи със собствени средства          4 953 460 лв.

           3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънб. средства 1  409 000 лв.

             4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО 7  077 760 лв.

/съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2005 година – Приложение №, 4, 19 и 20/

             ІІІ.Утвърждава  допълнителен разчет за капиталови разходи с целеви субсидии при преизпълнение на приходите по републиканския бюджет  за 187 100 лв., съгласно Приложение 11 към § 56 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г./ Приложение № 4а/

  ІV. Приема план-сметка на извънбюджетните фондове и сметки за 2006 год., на обща сума по приходите  1 195 500 лв. и разходите               1 686 302 лв., съгласно приложение № 5.

   V. Приема план-сметките на общинските предприятия “Спортни имоти”, “Жилфонд”, “Каре”, СЗ “КООРС”, ОП “Пътно поддържане и сигнализация” и ОП “Индустриален парк”, съгласно Приложения №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11/

  VІ. Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата за 2006 год.- местни дейности, съгласно приложение № 12

VIІ.Утвърждава следните лимити за разходи  :

      1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения .

      2.Представителни разходи                                                 52 400 лв.

–   в това число    :

 Общинскаадминистрация–                                               50 000 лв.

Кметства-всичко –                                                                 2 400 лв.

      1.Николово  –                                                                             350 лв.

      2.Мартен–                                                                                  350 лв.

      3.Ново село –                                                                             200 лв.

      4.Червена вода –                                                                       200 лв.

      5.Семерджиево –                                                                      200 лв.

      6.Басарбово –                                                                            200 лв.  

      7.Просена –                                                                               150 лв.

      8.Хотанца –                                                                               150 лв.

      9.Сандрово –                                                                             200 лв.

    10.Тетово –                                                                                  300 лв.

    11.Ястребово –                                                                             100 лв.

 3. Лимит на разход за едно християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица,., съгласно приложения № 13 и 14.

 4. Размер на поевтиняване на храната в Спортно училище “М-р Ат.Узунов” в рамките на стандарта за издръжка като делегирана държавна дейност, както следва:

      – закуска – 0,30 лв.; обяд – 1,15 лв.; вечеря – 0,65 лв.

 5. Размер на режийни разноски за сметка на собствените приходи на общината за столово хранене в Спортно училище “М-р Ат.Узунов”, както следва:

      – закуска – 0,07 лв.; обяд – 0,34 лв.; вечеря – 0,14 лв.

VIIІ.Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2006 год. на обща сума 881 950 лв.съгласно приложение № 15

ІХ.Утвърждава списъка на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи / Приложение № 16 /

X.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/

XI.При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2005 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/  

1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

  2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности

  3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит – местни дейности

XII.Задължава кмета на общината:

1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация ;

2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредите с бюджетни кредити;

3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазването на приетите приоритети;

  4. Да извършва служебна корекция на бюджета при получаване на помощи и дарения съобразно волята на дарителя.

  5. Да предлага на общинския съвет след 30 Юни 2006 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност без да се увеличава средната месечна брутна работна заплата, утвърдена от отрасловото министерство – § 32 от ПЗРна ЗДБРБ за 2006 г.

  6. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел ( пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, общински лечебни заведения, читалища и др.) .

XIII. На основание § 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 год. дава съгласие общинските училища и обслужващи звена в системата на народната просвета  и дейностите в системата на културата да прилагат ПМС № 30 от 1998 год. за “ делегирани бюджети “ като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината както следва :

 
     А ) За функция “ Образование “ –                                      275 244 лв.
            /съгласно приложение № 1а /

     Б ) За функция “ Култура “ –                                              278 699 лв.

           /съгласно приложение № 1а /

XIV. На основание чл. 3, ал. 2 от ПМС 30/09.02.1998 год., за условията и реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите системата на Народната просвета звена,утвърждава формула  за разпределение на бюджета на общинските училища, съгласно Приложения № 17 и 18.

ХV. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на транспортните разходи до размера на предоставените от държавния бюджет средства. / Приложение № 21 /.

 
 
 
 
 
 
 
                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                /Искрен Веселинов/