Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 863

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б.„д”, чл.8, ал.1 и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1: Чл. 42, ал.1, т.10.13 добива следната редакция: „Издаване на разрешение за строеж за ВиК, ел. и газопроводи – 0,50 лв./м.л.”.
§. 2: В Чл. 42, ал.1, се създава нова точка 10.13А със следния текст: „Издаване на разрешение за строеж за съобщителни и други проводи в строителните граници на населените места – 0,50 лв./м.л.”.
§. 3: В Чл. 42, ал.1, се създава нова точка 10.13Б със следния текст: „Издаване на разрешение за строеж за съобщителни и други проводи извън строителните граници на населените места – 100 лв./км”.