Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 864 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 19/28.11.2013 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-2814/22.10.2013 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-план за регулация на УПИ III-2353 в кв. 680.1 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде на Юлиян Любомиров Русев, Теменужка Ангелова Ненова и Емил Здравков Ненов терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен северно към УПИ III-2353 в кв. 680.1 по регулационния план на град Русе, след заплащане на Община Русе цена в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) и дължимите ДДС, данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)