Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 864 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-22 от 25.04.2018 г., от Галин Красимиров Цветанов – пълномощник, съгласно пълномощно с рег. №5738 от 30.10.2017 г. на Красимир Григоров Цветанов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.149.439 по КККР на гр. Русе, находящи се в местност „Касева чешма“, като се определя „Вилна зона“ (Ов), каквото е отреждането по Общия градоустройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имотите, като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имота и с височина до 7,00 м. В имота има съществуващи две селскостопански сгради с площ 7,00 кв.м. и с площ 6,00 кв.м., които не се запазват като елемент на плана за застрояване.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.149.439 по КККР на гр. Русе, находящи се в местност „Касева чешма“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)