Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 864

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.79 и чл. 75, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе, както следва: „Създава нов параграф 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе със следния текст: „Обстоятелствата по смисъла на чл. 29, ал.1, т.а са: събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на специални сили”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)