Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 865 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 19/28.11.2013 г. на КОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.147.85, находящ се в местността „Сметище”, землище на град Русе, с площ 553 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт № 7085/24.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 93, том 39, н.д. 7689, дв. вх. регистър № 14995, вх. № 15283/29.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.147.86, находящ се в местността „Сметище”, землище на град Русе, с площ 589 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт № 7086/24.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 86, том 39, н.д. 7684, дв. вх. регистър № 14977, вх. № 15282/29.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 530,00 лв. (петстотин и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.159.336, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 1054 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7084/24.10.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 30, том 39, н.д. 7687, дв. вх. регистър № 14987, вх. № 15284/29.10.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)