Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 866 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 41, ал. 4 от ЗГ, чл. 14, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-107/06.03.2013 г. на Министъра на земеделието и храните, Общинският съвет реши:

Определя начална тръжна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева за декар площ на отдаваните под наем орехови и лескови култури от ОПФ (общински поземлен фонд) чрез публичен търг за 2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)