Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 866 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД” АД, по точка 7 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 18.05.2018г, от 11 часа в град Русе, конферентната зала на хотел „Сплендид”, да гласуват за продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД” АД до 31.05.2020 година.
2. Определя Искрен Маринов Илиев за представител на Община Русе, който да изпълнява задълженията й в Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД”АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)