Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 866

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 866
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и 3, чл.8, ал.1 и § 46 от Закона за общинската собственост, чл.10, ал.1, т.4 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Обявява имоти, находящи се на територията на Община Русе, ползващи се за административни и стопански нужди, изградени на територията на гробищни паркове изброени по-долу, които нямат публичен характер, за частна общинска собственост, както следва:

1. По АОС № АОС №617/20.06.1996 г., отнасящ се за Гробищен парк “Чародейка”, представляващ УПИ ІV-278 в кв.859 и изградени в същия: портал и дърводелска работилница със застроена площ от 41 кв.м.; работилница за ковчези, застроена на 180 кв.м.; каменоделска работилница застроена на 300 кв.м.; навес за гатер застроена на 66 кв.м.; склад за материали застроена на 80 кв.м.; гаражна клетка, застроена върху 24 кв.м.; складове – два броя застроени на 44 кв.м. по позиция № 157.
2. По АОС №4533 от 12.12.2005 г., отнасящ се за гробищен парк “Басарбово”, представляващ имот № 000280 в землището на Средна кула с площ от 313,454 дка и изградените в същия:
– административна сграда със застроена площ от 223 кв.м.;
– сграда на нощната охрана от 17,00 кв.м. по позиция № 157.

ІІ. Отписва от баланса на “Обреден дом” ЕООД сграда “Дом на покойника” в гр.Русе, кв.”Чародейка” с балансова стойност към 31.12.2005 г. – 9526 лв. Отписването на актива да се извърши за сметка на собствения капитал на дружеството, група “Резерви”.
ІІІ. Задължава главните счетоводители на “Обреден дом” ЕООД и Община Русе да отразят счетоводно преминаването на актива от дружеството към общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/