Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 867 Прието с Протокол № 33/23.01.2014г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
 
1.    Допьлва Годишния план за паша, приет с Решение №819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя т.13.5.1. за предоставяне за общо ползване на пасища, мери, находящи се в землището на с. Бъзън, Община Русе.
2.    Допълва решение  № 819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. като към т. 2.1. от сьщото се добавят посочените в Таблица №1 имоти, находящи се в землището на с.Бъзън.
3.    Предоставя за общо ползване на ГС „Бъзън”, представлявано от Левент Джелил Нури имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица № 1.
4.    Задължава ГС „Бъзън” да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 7060,03 лв. по сметка на Община Русе.
5.    Задължава ГД „Бъзън” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
 
Таблица №1
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000003
Лозята
Пасище, мера
6
0,223
2
000046
Тъшлъ дере
Пасище, мера
3
0,222
3
000063
Тъшлъ дере
Пасище, мера
5
93,429
4
000061
Тъшлъ дере
Пасище, мера
5
25,912
5
000066
Тъшлъ дере
Пасище, мера
3
19,641
6
000068
Инжекьовска чешма
Пасище, мера
3
85,407
7
000073
Чуката
Пасище, мера
3
10,023
8
000075
Чуката
Пасище, мера
3
138,951
9
000078
Чуката
Пасище, мера
3
5,886
10
000080
Чуката
Пасище, мера
3
15,828
11
000082
Чуката
Пасище, мера
3
31,580
12
000084
Чуката
Пасище, мера
3
13,773
13
000086
Чуката
Пасище, мера
3
6,790
14
000088
Чуката
Пасище, мера
3
30,561
15
000100
Чуката
Пасище, мера
3
74,065
16
000102
Чуката
Пасище, мера
3
9,195
17
000109
Лозята
Пасище, мера
6
6,251
18
000110
Лозята
Пасище, мера
6
35,700
19
000115
Лозята
Пасище, мера
6
3,105
20
000120
Лозята
Пасище, мера
6
12,918
21
000126
Чуката
Пасище, мера
3
132,974
22
000129
Чуката
Пасище, мера
6
37,698
23
000131
Чуката
Пасище, мера
6
0,243
24
000132
Чуката
Пасище, мера
6
1,859
25
000133
Пръстниците
Пасище, мера
3
34,694
26
000135
Пръстниците
Пасище, мера
3
17,705
27
000139
Пръстниците
Пасище, мера
3
43,111
28
000142
Пръстниците
Пасище, мера
3
193,433
29
000147
Пръстниците
Пасище, мера
3
14,609
30
000150
Пръстниците
Пасище, мера
3
80,204
31
000152
Пръстниците
Пасище, мера
3
83,036
32
000154
Пръстниците
Пасище, мера
3
47,459
33
000158
Пръстниците
Пасище, мера
3
14,880
34
000160
Пръстниците
Пасище, мера
3
77,472
35
000162
Семерджиевски път
Пасище, мера
3
201,062
36
000197
Пръстниците
Пасище, мера
3
72,966
37
000199
До гората
Пасище, мера
3
77,643
38
000202
До гората
Пасище, мера
3
35,256
39
000203
До гората
Пасище, мера
3
17,938
40
000205
Камен гьол
Пасище, мера
3
11,329
41
000209
Камен гьол
Пасище, мера
3
55,116
42
000210
Камен гьол
Пасище, мера
3
62,618
43
000215
Камен гьол
Пасище, мера
3
4,120
44
000217
Пръстниците
Пасище, мера
3
7,196
45
000219
Камен гьол
Пасище, мера
4
14,237
46
000224
Къмпинга
Пасище, мера
4
12,049
47
000227
Къмпинга
Пасище, мера
6
235,928
48
000236
Къмпинга
Пасище, мера
6
16,713
49
000239
Къмпинга
Пасище, мера
6
8,479
50
000242
Къмпинга
Пасище, мера
6
13,508
51
000246
Къмпинга
Пасище, мера
6
4,981
52
000248
Къмпинга
Пасище, мера
6
2,771
53
000251
Къмпинга
Пасище, мера
6
6,789
54
000252
Къмпинга
Пасище, мера
6
13,480
55
000254
Къмпинга
Пасище, мера
6
23,712
56
000257
Къмпинга
Пасище, мера
6
10,435
57
000259
Къмпинга
Пасище, мера
4
46,181
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)