Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 867 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1 и чл. 71, ал. 1 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

Одобрява Решение на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)