Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 867

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 867
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 820, прието с Протокол № 39/22.12.2005 г. на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

І. Утвърждава следните конкурсни условия за продажба на новообразувания урегулиран поземлен имот с площ 108 676,00 кв.м, ІІ-А етап в местността “Слатина”, гр. Русе:

1. Предмет на дейност – производство на керамични изделия;
2. Размер на инвестициите – min 20 млн. лева;
3. Срок за реализация на проекта – 3 години;
4. Брой на работните места, които ще бъдат разкрити – min 100 средно-списъчни работни места след осъществяване на инвестиционния проект;
5. Ограничение относно прехвърляне на собствеността – същата не може да бъде прехвърляна преди реализацията на проекта.

II. Приема методика за оценяване на офертите, както следва:

1. Критерии и съответните им тегловни коефициенти:
1.1. Размер на инвестициите – Кт = 5;
1.2. Срок за реализация на проекта – Кт = 2;
1.3. Брой на заети работни места, които ще бъдат разкрити – Кт = 3;
1.4. Цена на земята – Кт = 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/