Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 868 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г., приет с Решение № 735/25.01.2018 г., Приложение № 2 с точка 2.11: „Поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и осем, точка, осемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 15 809 кв.м., с адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.178.80.12 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и осем, точка, осемдесет, точка, двадесет/, едноетажна, със застроена площ 203 кв.м., с предназначение: сграда за търговия“.
2. Открива процедура за приватизация на „Поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и осем, точка, осемдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 15 809 кв.м. с адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.178.80.12 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и осем, точка, осемдесет, точка, двадесет/ – едноетажна, със застроена площ 203 кв.м., с предназначение: сграда за търговия“.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)