Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 868

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 868
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши :

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на общински нежилищен имот в гр.Русе, представляващ УПИ І-551-за обществено обслужващи сгради , кв.534 в ж.к.”Здравец-север” по бул.”Липник” с площ от 1 605,80 кв.м при начална тръжна цена 144 500 лв., описан в акт за частна общинска собственост №4408/20.05.2005 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/