Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 869 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  чл. 219, ал. 2 и чл. 221, т. 4 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 и ал. 2, чл. 22, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 68 и чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 8, ал. 2, чл. 13, т. 4 и чл. 23 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване  правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

I. Обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе” ЕАД, ЕИК 117690845. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена, от които 1 (един) е независим член. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

II. Изисквания към кандидатите за членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе” ЕАД:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са дееспособни физически лица;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока;

3. Да имат най-малко пет години професионален опит;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и/или секретар на община;

11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

III. Изисквания към кандидатите за независим член на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД:

1. Да не са служители в „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

2. Да не са акционери в „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

3. Да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски отношения с „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

4. Да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

5. Да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен орган на „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

6. Да отговарят на изискванията по т. II.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Русе за допускане за участие в конкурса, в което да бъде посочено изрично ако кандидатът участва за независим член;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Документ за самоличност – копие;

4. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

5. Копия от документи (трудова, служебна или осигурителна книжка), удостоверяващи наличие на минимум пет години професионален опит;

6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние и удостоверение от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД, оригинали;

7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

8. Декларация, че са налице условията по т. II.4-13.;

9. Декларация, че са налице условията по т. III. (за лицата, кандидатстващи за независим член);

10. Концепция за развитието на „Общински транспорт Русе” ЕАД за тригодишен период, в обем до 5 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да съдържа най-малко следното съдържание:

– анализ и оценка на състоянието и дейността на „Общински транспорт Русе” ЕАД;

– тенденции и възможности за развитие на „Общински транспорт Русе” ЕАД;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Общински транспорт Русе” ЕАД;

– приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи съответно по т. IV.2-9 се подават в запечатан непрозрачен плик (Плик №1).

Концепцията се представя в отделен запечатан плик (Плик №2).

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

V. Правила за провеждане на конкурса и работа на комисията:

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

Комисията провежда конкурса на два етапа:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените документи, членовете на комисията се събират на заседание за разглеждане на представените документи.

Комисията разглежда представените документи за съответствие с изискванията по т. II и т. III, като проверява за наличието на всички изискуеми документи по т. IV, включително по отношение на съответствието на представената Концепция с минимално изискуемото съдържание по т. IV.10.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелствата по т. II или т. III или не са представили някой от документите по т. IV съответно.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията уведомява кандидатите за резултатите от проверката на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. IV.1.

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период и събеседване.

Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях концепции, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание.

Комисията оценява представените от участниците Концепции по следните показатели:

  1. Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството;
  2. Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани от „Общински транспорт Русе” ЕАД
  3. Умение на кандидата за поставяне на адекватни краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети;
  4. Умение на кандидата да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

След представяне на Концепцията от кандидата, Комисията пристъпва към провеждане на събеседване с кандидата за установяване на компетенциите и качествата му по следните показатели:

  1. Степен на познаване на нормативната уредба;
  2. Способност да се планират и взимат управленски решения;
  3. Административни умения, професионални и делови качества;
  4. Комуникативни и организационни способности;
  5. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;
  6. Ориентация към резултати и умение за определяне на текущи приоритети.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по посочените показатели с оценка от 1 до 5, като максималната оценка е „5“ по петобалната система. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът  от оценките на всички членове на комисията се разделя на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването, при точност на оценката 0,25.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати и го предлага за одобрение от Общински съвет, който го утвърждава на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

В десетдневен срок от представяне на протокола пред Общинския съвет, комисията уведомява кандидатите за получените от тях оценки.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, комисията изготвя и предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, като окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена от Общински съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване тричленната комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от Общински съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

VI. Място и срок за подаване на документите.

Документите за участие се представят в срок до 18 (осемнадесет) дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “.

VII. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година се предоставя в срока, определен в т. VI. от отдел „Стопански дейности и анализи“, стая 609, VI етаж, Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. Телефон за контакти: 082/881 632 и 082/881 607.

VIII. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Русе – заседателната зала, III етаж, в следния ред:

На 14.06.2022 г. от 9,30 часа – проверка на съответствието на представените документи.

На 15.06.2022 г. от 9,30 часа – представяне на Концепция за развитието на „Общински транспорт Русе” ЕАД и събеседване с кандидатите.

IX. Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав, както следва:

Председател:             Димитър Недев                     – заместник-кмет КД          

Членове:         1. Йовчо Смилов                  – общински съветник

                                    2. Илиян Илиев                    – общински съветник

                                    3.Станимир Станчев             – общински съветник

4.Ивайло Кадишев               – директор дирекция МПСДА

                                    5.Анелия Георгиева             – началник-отдел СДА

                                    6.Елена Тодорова                 – началник отдел ПНО

и технически секретар: Елена Ангелова – главен експерт в отдел СДА

Резервни членове:  1. Деян Недков   – общински съветник

                                             2.Александър Стефанов – главен юрисконсулт в отдел ПНО

X. Възлага на Кмета на Община Русе в петдневен срок от влизане в сила на настоящото решение да направи съобщение в два местни вестника за обявяването на конкурса, условията и правилата за провеждането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)