Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 869

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 869
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот по акт за частна общинска собственост № 3895 от 11.07.2002 г., представляващ УПИ № ХІІІ-общ. в кв.72 с площ от 670 кв.м. по регулационния план на село Мартен, Община Русе, при граници: изток – УПИ № ХІІ-1453, запад – УПИ ХІV- общ., север – УПИ № ІІІ-общ и на юг – улица с начална тръжна цена – 8000 лв.
2. Задължава кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на Общински съвет-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/