Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 87 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ ОИ-10-119/ 05.07.2023г. и извлечение от Протокол № 41/23.08.2023г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.159.22, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо имота от 28.12.2023г., с площ от 535 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), шеста категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Конубунар“, предмет на АЧОС №10863/10.08.2023 г., вписан под №11, том 26, ДВР 9516, Н.А. 5258, вх.рег. №9777 от 15.08.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 50 860,00 лв (петдесет хиляди осемстотин и шестдесет лева), без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)