Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 87 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 1/10.01.2020 г. на                       Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-01-9/26.07.2019 г., Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.5.1125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007 г. на ИД на АК, с площ 252 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с адрес: гр. Русе, ул. „Елин Пелин“ № 17, с номер по предходен план: имот 4008, кв. 777, за който е съставен АЧОС № 7215/01.04.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Русе под № 46, том 11, вх. рег. № 4469 от 08.04.2014 г., с начална тръжна продажна цена 41200,00 лв. (четиридесет и една хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)