Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 87

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 87
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе,  Общинският съвет реши:

               Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на ДВОДЛРГ”Райна Гатева” и  ДВОДЛРГ”Св.Димитър Басарбовски” върху общински недвижими имоти по  ул. “Доростол” № 34 и ул.”Доростол” № 108, предмет на АОС № 5332/29.01.2008г. и АОС № 5333/30.01.2008г., представляващи:
              1. УПИ І, кв.322 с площ 2 293 кв.м. и построените върху него масивна триетажна сграда със сутерен и мансарден етаж със застр.площ 244 кв.м;  едноетажна сграда със застр.площ 73 кв.м; едноетажна сграда със застр.площ 70,50 кв.м; и едноетажна сграда със застр.площ 38 кв.м.
УПИ І, кв.338.1 с площ 4 443 кв.м. и построената върху него масивна двуетажна сграда със сутерен под част от сградата със застр.площ 941 кв.м.