Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 870 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-16-70/27.11.13 от Десислав Николов Маринов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с номер 218024 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Плужна“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот с номер 218024 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Плужна“. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща или транзитна техническа инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)