Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 870 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №27/03.04.2018 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:
I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г., като включва следните общински поземлени имоти:
1. Поземлен имот, представляващ УПИ XV-406, квартал 11, с площ 1086 кв.м. по регулационния план на с. Басарбово, община Русе, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 метра), находящ се в с. Басарбово, община Русе, ул. „Добруджа“, предмет на Акт за частна общинска собственост №8558/20.03.2018 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 15129,00 лева.
2. Поземлен имот, представляващ УПИ XVI-406, квартал 11, с площ 1007 кв.м. по регулационния план на с. Басарбово, община Русе, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 метра), находящ се в с. Басарбово, община Русе, ул. „Добруджа“, предмет на Акт за частна общинска собственост №8559/20.03.2018 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 14028,00 лева.
3. Поземлен имот, представляващ УПИ II-407, квартал 11, с площ 797 кв.м. по регулационния план на с. Басарбово, община Русе, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 метра), находящ се в с. Басарбово, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5996/07.07.2009 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 11103,00 лева.
4. Поземлен имот, представляващ УПИ XVII-407, квартал 11, с площ 720 кв.м. по регулационния план на с. Басарбово, община Русе, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 метра), находящ се в с. Басарбово, община Русе, ул. „Добруджа“, предмет на Акт за частна общинска собственост №5997/07.07.2009 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 10030,00 лева.
II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински поземлени имоти:
1. Поземлен имот, представляващ УПИ XV-406, квартал 11, с площ 1086 кв.м. по регулационния план на с. Басарбово, община Русе, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 метра), находящ се в с. Басарбово, община Русе, ул. „Добруджа“, предмет на Акт за частна общинска собственост №8558/20.03.2018 г., с начална тръжна цена 15129,00 лева, без включени други дължими данъци и такси.
2. Поземлен имот, представляващ УПИ XVI-406, квартал 11, с площ 1007 кв.м. по регулационния план на с. Басарбово, община Русе, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 метра), находящ се в с. Басарбово, община Русе, ул. „Добруджа“, предмет на Акт за частна общинска собственост №8559/20.03.2018 г., с начална тръжна цена 14028,00 лева, без включени други дължими данъци и такси.
3. Поземлен имот, представляващ УПИ II-407, квартал 11, с площ 797 кв.м. по регулационния план на с. Басарбово, община Русе, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 метра), находящ се в с. Басарбово, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5996/07.07.2009 г., с начална тръжна цена 11103,00 лева, без включени други дължими данъци и такси.
4. Поземлен имот, представляващ УПИ XVII-407, квартал 11, с площ 720 кв.м. по регулационния план на с. Басарбово, община Русе, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 метра), находящ се в с. Басарбово, община Русе, ул. „Добруджа“, предмет на Акт за частна общинска собственост №5997/07.07.2009 г., с начална тръжна цена 10030,00 лева, без включени други дължими данъци и такси.
III. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)