Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 870

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 870
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на общински имот в с.Просена, Русенска община, представляващ УПИ Х-373, кв.14 с площ от 980 кв.м. при начална тръжна цена 2940 лв., описан в акт за частна общинска собственост № 4536/20.12.2005г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/