Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 870

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19-22 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху общински имот – публична общинска собственост: Обект на концесията да бъде плувен комплекс в „Парка на младежта”, общински недвижим имот с площ 12 200 кв.м., описан в АОС № 1131 от 07.02.1997 г и атракционните съоръжения предвидени в ПУП на „Парка на младежта”, приет с решение №279 от 11.09.2008 г. от Общински съвет – Русе.
2. Предлага на Кмета на Община Русе в екипа за подготвителни действия да бъдат включени общинските съветници, предложени от председателския съвет на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)