Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 871 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2, т.6, чл.4, ал.4 от ЗПСК и чл.3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г., приет с Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе, с точка 2.12:

„Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, с площ 167,15 кв. м., с предназначение: за културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, предмет на АОС №6643/16.02.2012 г. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.2.4805.2, с предназначение: друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4805.

  1. Открива процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, с площ 167,15 кв. м., с предназначение: за културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, предмет на АОС №6643/16.02.2012 г.
  2. Упълномощава Кмета с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия“;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)