Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 871 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-16-67/15.11.13 от Анастас Цонков Колев, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.492.2 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Образцов Чифлик“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.492.2 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Образцов Чифлик“. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща или транзитна техническа инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)