Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 871 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

О На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал.1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Обявява имот-публична общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, представляващ УПИ II в квартал 1 с площ 1 644 кв.м., образуван от имот 539 по ПУП – ИПР на с. Семерджиево, Община Русе, ЕКАТТЕ: 66158, отреден за Обществено застрояване, за имот-частна общинска собственост.
2. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 г. с имот намиращ се в с. Семерджиево, представляващ УПИ II в квартал 1 с площ 1 644 кв.м., образуван от имот 539 по ПУП – ИПР на с. Семерджиево, Община Русе, ЕКАТТЕ: 66158, отреден за Обществено застрояване с прогнозен приход от продажбата в размер на 16 077,00 лева (шестнадесет хиляди и седемдесет и седем лева).
3. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот намиращ се в с. Семерджиево, представляващ УПИ II в квартал 1 с площ 1 644 кв.м., образуван от имот 539 по ПУП – ИПР на с. Семерджиево, Община Русе, ЕКАТТЕ: 66158, отреден за Обществено застрояване на Левен Невенов Иванов, като собственик на построена в имота масивна производствена сграда с площ 220 кв.м. срещу заплащане на цена в размер на 16 077,00 лева (шестнадесет хиляди и седемдесет и седем лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)