Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 871

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 871
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за отстъпване право на строеж за нова обществено обслужваща сграда в ж.к.”Здравец-север”, кв.534, със застроена площ 95 кв.м. и РЗП – 190 кв.м. включваща сутерен и етаж, ситуирана на уличните регулационни линии по ул.”Пелистер” и ул.”Бабуна планина”, върху УПИ ІІ-за жилищен комплекс в гр.Русе, при начална тръжна цена 7 600 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за отстъпване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/