Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 871

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №110/23.03.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, предмет на АОС №4447/15.07.2005 год., както следва:
1.1 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.57.5.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ гараж №14, разположен на първи етаж в жил.бл.№18 по ул.”Стрешер планина”, ЖК „Дружба І”, гр.Русе, със застроена площ 21,16 кв.м. заедно с 0,3656% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, при начална тръжна цена от 6 195,20 лева, без включени ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на участника спечелил търга.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.57.5.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ гараж №18, разположен на първи етаж в жил.бл.№18 по ул.”Стрешер планина”, ЖК „Дружба І”, гр.Русе, със застроена площ 19,26 кв.м. заедно с 0,3328% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, при начална тръжна цена от 5 639,00 лева, без включении ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на участника спечелил търга.
1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.57.6.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ гараж №21, разположен на първи етаж в жил.бл.№18 по ул.”Стрешер планина”, ЖК „Дружба І”, гр.Русе, със застроена площ 20,18 кв.м. заедно с 0,3487% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, при начална тръжна цена от 5 908,30 лева, без включени ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на участника спечелил търга.
1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.57.6.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ гараж №23, разположен на първи етаж в жил.бл.№18 по ул.”Стрешер планина”, ЖК „Дружба І”, гр.Русе, със застроена площ 16,82 кв.м. заедно с 0,2906% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, при начална тръжна цена от 4 924,60 лева, без включении ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на участника спечелил търга.
1.5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.57.6.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ гараж №24, разположен на първи етаж в жил.бл.№18 по ул.”Стрешер планина”, ЖК „Дружба І”, гр.Русе, със застроена площ 16,87 кв.м. заедно с 0,2915% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, при начална тръжна цена от 4 939,20 лева, без включении ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповеди, с които да се определят спечелилите участници, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договори за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)