Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 872 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г., приет с Решение №767/24.01.2022 г., с точка 2.13:

„Сграда с идентификатор 63427.7.177.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, с площ от 159 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид обществена сграда, предмет на АОС №10320/18.01.2022 г. Сградата /бивш ОФ клуб/ е масивна и е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.177.

  1. Открива процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.7.177.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, с площ от 159 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид обществена сграда, предмет на АОС №10320/18.01.2022 г. 
  2. Упълномощава Кмета с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия“;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)