Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 872 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 126, ал. 6, т.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № 94Р-673-4/26.11.2013 г., Общинският съвет реши:

1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото” до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4,5”, землище на с. Николово и на кабел НН – САВТТ 4х16, заместващ демонтирана въздушна мрежа за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)