Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 872 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ X-1043 в кв. 46 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, ул. „Вежен“, с площ от 1483 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), предмет на Акт №5199/13.11.2007 г. за частна общинска собственост, вписан под №61, том 50, вх. рег. №17417/16.11.2007 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 20 660,00 лв. (двадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ X-1043 в кв. 46 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, ул. „Вежен“, с площ от 1483 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), предмет на Акт №5199/13.11.2007 г. за частна общинска собственост, вписан под №61, том 50, вх. рег. №17417/16.11.2007 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 20 660,00 лв. (двадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)