Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 873 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62 от ЗУТ, във връзка с Решение № 9 от Протокол № 05/09.03.2022г. на ОЕСУТ при Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява ПУП – ИПЗ за ПИ 63427.1.58 в „Парк на младежта“, гр. Русе, с включени  текстови и графични материали, неразделна част от настоящото решение.

Решението на Общински съвет да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

Решението подлежи на обжалване по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)