Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 873 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-71/27.11.2013 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 63427.299.23 в местност „Саръ баир”, землище на кв. „Средна кула”, гр. Русе по вариант І. Общата дължина на проектното трасе е 279 м.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)