Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 873 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №27/03.04.2018 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г., като включва учредяване на право на строеж върху общински терен за изграждане на един брой гараж с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18 кв.м. върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.188, с площ от 668 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За автогараж, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I – за гаражи, кв. 651.2, под ВН, с адрес на имота: град Русе, ул. „Юндола“, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж в размер на 1 686,10 лева /хиляда шестстотин осемдесет и шест лева и десет стотинки/.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един брой гараж с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18 кв.м., долепен до съществуваща гаражна група Г-9 върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.188, с площ от 668 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За автогараж, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I – за гаражи, кв. 651.2, под ВН, с адрес на имота: град Русе, ул. „Юндола“, при начална тръжна цена 1 686,10 лева /хиляда шестстотин осемдесет и шест лева и десет стотинки/, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)