Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 873

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 873
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.2, т.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе чрез покупко-продажба на едноетажна масивна комбинирана сграда “Баня – фурна” със застроена площ 347 кв.м., изградена в ПИ № 84 в кв.ДЗС, на цена 25 800 лв.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да извърши всички необходими действия за придобиване в полза на Община Русе посочения в т.1 недвижим имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/