Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 873

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет; чл.5 от Наредба №7 на Общинския съвет, чл.31, ал.1, т.1.2. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1, т.38 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. за срок от пет години, както следва:
1.Позиция № 194 от общата схема – гр. Русе, в ляво, преди кръгово движение на Мототехника, с размери 4,00м / 3,00м;
2. Позиция № 195 от общата схема – гр. Русе, кръгово движение на Мототехника, в затревения остров, с размери 4,00м / 3,00м;
3. Позиция № 195-В от общата схема – гр. Русе, бул. „Липник”, в посока Румъния, с размери 4,00м / 3,00м; Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе е 15,44лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.І, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)