Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 874 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г. Извършена поправка, съгласно писмо с изх.№ 325/29.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Обявява поземлен имот 63427.1.58 по КККР на град Русе, заедно с изградените в него 10 /десет/ броя сгради, находящи се в Парк на младежта, град Русе, за частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)