Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 874 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС; чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ; чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 3 и 4 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост, Протокол № 27/03.04.2018 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваемо място от имот – частна общинска собственост, във връзка със Заповед № РД-01-983/17.04.2018 г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет реши:
1. Дава съгласие да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността върху придаваем терен от 23 кв.м. от ПИ с идентификатор 63427.7.737 по Кадастралната карта на гр. Русе – частна общинска собственост, представляващ част от УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника в кв. 675 по регулационния план на град Русе, към ПИ с идентификатор 63427.7.734 по Кадастралната карта на гр. Русе, представляващ УПИ III-105 в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе, собственост на „Империал 2002“ ООД, ЕИК 117589376, на пазарна цена в размер на 5 565 лева /пет хиляди петстотин шестдесет и пет лева/, без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача по окончателния договор. Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху придаваемата част да бъде сключен след сбъдване на условието – влизане в сила на изменението на ПУП, съобразно чл. 32, ал. 8 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)