Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 874

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 7 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот, представляващ бивше Помощно училище «Св. св. Кирил и Методий», представляващо УПИ ІІ-2037-за помощно училище в кв. 586 с площ 8 557 кв.м. и построените в него сгради: училищна-състояща се от два корпуса: учебен-масивно четириетажно тяло със застроена площ 1 107 кв.м., административен-масивно двуетажно тяло със застроена площ 485 кв.м. и сграда-физкултурен салон-масивна едноетажна постройка със застроена площ 238 кв.м., с АДС № 204/11.05.2000 г. в УПИ ІІ-1899-за обществено и делово обслужване.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да поиска писмено становище от Министъра на образованието и науката по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 7 от същия закон, за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот, представляващ бивше Помощно училище «Св. св. Кирил и Методий».

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)